Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych


Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie

Dostęp do zasobów archiwalnych zgromadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumentację taką udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.
Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.


Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:
Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie
ul. Słowackiego 14
37-600 Lubaczów

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marian Sochań
Osoba udostępniająca informację:
Marian Sochań
do góry